Skip to main content

Funktionsafprøvning

Hvad er en funktionsafprøvning?

Vi hjælper dig helt i mål med afslutningen af dit projekt

Fra den 1. juli 2017 har der i bygningsreglementet været krav om, at der skal foretages funktionsafprøvning af en række installationer i bygningen, inden denne kan tages i brug. Kravet om funktionsafprøvning er ikke nyopfundet, men derimod en styrkelse af allerede eksisterende krav omkring eftervisning af visse installationers ydeevne.

Kravet om funktionsafprøvning gælder ved nybyggeri, ved ændret anvendelse af eksisterende byggeri, samt når der udføres ændringer i allerede eksisterende byggeri som har betydning for bygningsreglementets bestemmelser. Dette kunne eksempelvis være en bygning som tidligere blev ventileret naturlig, men har fået installeret mekanisk ventilation. Desuden er kravet ligeledes gældende, hvis en eksisterende installation udskiftes med en ny tilsvarende installation.

Funktionsafprøvningen har til formål at sikre, at bygningsreglementets krav til installationerne er efterlevet, at der ikke bruges unødigt energi i installationerne, samt at bygherrer får hvad de betaler for.

Vi tilbyder udførsel af funktionsafprøvning inden for:

  • Belysningsanlæg
  • Køle- og varmeanlæg
  • Ventilationsanlæg
  • Elevatorer
  • Ydelsesmåling af brugsvandsinstallation 

Vi dokumenterer og samler resultaterne af funktionsafprøvningen i en rapport, som er klar til indsendelse til kommunen, således du hurtigt og effektivt kan få en ibrugtagningstilladelse af bygningen fra kommunen. En forudsætning for at få en ibrugtagningstilladelse til bygningen fra kommunen er, at kravene i bygningsreglementet til installationerne er opfyldt. Viser funktionsafprøvningen, at visse installationer ikke overholder kravene, rådgiver vi dig videre i processen og hjælper dig i mål med problemet.

Har du spørgsmål til eller behov for udførelse af funktionsafprøvning af en eller flere af ovenstående installationer, så kontakt os gerne, og vi står klar med hjælp og rådgivning. 


Belysningsanlæg

En funktionsafprøvning af belysningsanlægget har til formål at sikre, at anlægget overholder bygningsreglementets krav til belysningsstyrke, således der sikres den optimale belysningsstyrke på eksempelvis kontorarbejdspladser. Desuden afprøves det, om dagslysstyring, zoneopdeling og bevægelsesmeldere fungerer efter hensigten. 

Køle- og varmeanlæg

En funktionsafprøvning af varme- og køleanlæg skal eftervise, om anlægget overholder kravene til indregulering af vand- eller luftstrømme og styring, som er påkrævet i bygningsreglementet. ved at afprøve anlægget skal det eftervises, at dette mindst yder hvad der svarer til forudsætningerne som anvendes i energibehovsberegningen. Denne beregning dokumenterer, at bygningen overholder bygningsreglementets energikrav. Funktionsafprøvningen skal dermed eftervise, at anlægget er indreguleret korrekt.

Ventilationsanlæg

En funktionsafprøvning af ventilationsanlægget har til formål at sikre, at bygningsreglementets krav til luftmængder og specifikt elforbrug til lufttransport er overholdt. Desuden testes det, om eventuelt behovsstyring fungerer efter hensigten. Er bygningen ikke forsynet med mekanisk ventilation, men ventileres blot med naturlig ventilation, eftervises det, om kravene til åbningsarealer til udeluftventiler og aftrækskanaler er overholdt, samt om kravet om emhætte med udsugning over kogeplade i køkken er opfyldt.

Elevatorer

Funktionsafprøvning af elevatorer skal gennemføres før ibrugtagning for at eftervise, at energiforbruget lever op til kravet. Kravet til eftervisning af energiforbrug gælder for installation af elevatorer i både nybyggeri og eksisterende byggeri.

Ydelsesmåling af brugsvandsinstallation

For at minimere risikoen for legionellabakterier foretages der ydelsesmålinger af samtlige brugsvandsinstallationer, hvad enten det er privat eller erhverv. Legionella findes i alt ferskvand, også det vi drikker, men koncentrationen er så lille, at den er uskadelig. Bakterierne har optimale forhold i lunkent, stille vand, og de formerer sig dermed bedst i varmtvandssystemer hvor vandet løber langsomt eller er stillestående, og hvor temperaturen er mellem 25 – 45 grader. Det er derfor vigtigt, at vandet i brugsvandsinstallationerne kan få en temperatur der er så høj, at legionellabakterierne dør. Eksempelvis dræbes bakterierne inden for to minutter, hvis vandet er 68 grader.

Det anbefales at lade vandet løbe, hvis vandinstallationen ikke har været brugt i et stykke tid, eksempelvis pga. ferie eller reparation. Dette vil reducere mængden af bakterier og dermed også nedsætte risikoen for infektion.

Mere information

Ønsker du at vide mere omkring funktionsafprøvninger, så klik videre på linkene nedenfor:

Funktionsafprøvning – ventilation:  https://www.byggeriogenergi.dk/media/1994/funktionsafproevning_ventilation_ok.pdf

Funktionsafprøvning – fjernvarme: https://www.byggeriogenergi.dk/media/1991/funktionsafproevning_fjernvarme_ok.pdf

Funktionsafprøvning – gashybridvarmeanlæg: https://www.byggeriogenergi.dk/media/2183/funktionsafproevning_gashybridvarmeanlaeg.pdf

Funktionsafprøvning – tekniske anlæg: https://www.byggeriogenergi.dk/media/2137/funktionsafproevning-tekniske-anleag.pdf

Funktionsafprøvning – naturgas: https://www.byggeriogenergi.dk/media/1993/funktionsafproevning_naturgas_ok.pdf

Funktionsafprøvning – belysningsanlæg: https://byggeriogenergi.dk/media/2238/funktionsafproevning_belysningsanlaeg.pdf

DABYFO – vejledning om funktionsafprøvning: http://www.dabyfo.dk/page2290112851.aspx

BR18 – funktionsafprøvning: http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/11/BRV/Funktionsafprovning